Michelin

Akcijos „Specialioji akcija 2023“ taisyklės (toliau – „Taisyklės“)

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Akcijos „Specialioji akcija 2023“, toliau – „Akcija“, organizatorius yra „Michelin Polska“, uždaroji akcinė bendrovė, kurios buveinė yra Olštyne, ul. Leonharda 9, 10-454 Olsztyn, registruota Olštyno m. apylinkės teismo VIII komercinių bylų skyriaus tvarkomo Nacionalinio teismų registro Įmonių registre, JAR kodas 0000873572, PVM mokėtojo kodas 739-020-38-25, įmonės kodas 510008834, įstatinis kapitalas 979.920.576,00 PLN, kuri taip pat yra Akcijos prizų steigėja, toliau – „Michelin“ arba „Organizatorius“.

 2. Programą koordinuoja „Artegence“, uždaroji akcinė bendrovė, kurios buveinė yra Varšuvoje, ul. Wołoska 9a, 02-583 Warszawa, registruota Varšuvos m. apylinkės teismo XII komercinių bylų skyriaus tvarkomo Nacionalinio teismų registro Įmonių registre, JAR kodas 0000463597, PVM mokėtojo kodas 521-364-80-06, įmonės kodas 146656210, įstatinis kapitalas 153.000 PLN (toliau – „Koordinatorius“). Koordinatorius veikia Organizatoriaus pavedimu, t. y. jo vardu ir naudai, tik teikdamas Akcijos techninės priežiūros paslaugas: teikia interneto puslapio, kuriame vykdoma Akcija, techninę priežiūrą, koordinuoja prizų, kuriuos gauti turi teisę dalyviai – galutiniai „Michelin“ produktų gavėjai, išdavimo procesą, įskaitant piniginių lėšų mokėjimą dalyviams „Michelin“ vardu, Programos platintojų arba dalyvių siunčiamos korespondencijos, ypač skundų, priėmimą

 3. Akcija rengiama Lietuvos Respublikoje.

 4. Akcija rengiama dviem laikotarpiais:

  a. nuo 2023 m. kovo 15 d. iki birželio 30 d., registruotis dalyvauti Akcijoje galima nuo 2023 m. kovo 15 d. iki liepos 15 d. – Akcijos vasaros laikotarpiui, toliau – „SPECIALIOJI AKCIJA VASARA 2023“;

  b. nuo 2023 m. spalio 1 d. iki gruodžio 31 d., registruotis dalyvauti Akcijoje galima nuo 2023 m. spalio 1 d. iki 2024 m. sausio 15 d. – Akcijos žiemos laikotarpiui, toliau – „SPECIALIOJI AKCIJA ŽIEMA 2023“; arba, pasibaigus akcijos prizų fondui, registracijos dalyvauti Akcijoje terminas gali būti trumpinamas.

 5. Akcijos tikslas – populiarinti „Michelin“ prekės ženklo padangas:

  a. SPECIALIOSIOS AKCIJOS VASARA 2023 atveju – 16 colių ir didesnes lengvųjų automobilių ir SUV vasarines ar universaliąsias arba 15 colių ir didesnes komercinių automobilių („Michelin Agilis“ prekės ženklo padangų serija);

  b. SPECIALIOSIOS AKCIJOS ŽIEMA 2023 atveju – 16 colių ir didesnes lengvųjų automobilių ir SUV žiemines ar universaliąsias arba 15 colių ir didesnes komercinių automobilių („Michelin Agilis“ prekės ženklo padangų serija); toliau kartu – „Michelin“ padangos“.

 6. Akcijos tikslais, apibrėžtis „1 „Michelin“ padangų komplektas“ reiškia: a. 4 vienetus to paties tipo ir tos pačios serijos „Michelin“ padangų arba

  b. 2 vienetus to paties tipo ir tos pačios serijos A dydžio ir 2 vienetus B dydžio „Michelin“ padangų (pvz., 2 vienetai 18” „Michelin Pilot Alpin 4“ ir 2 vienetai 19” „Michelin Pilot Alpin 4“ padangų).

2. DALYVIAI

 1. Akcija skirta visiškai veiksniems fiziniams asmenims, turintiems nuolatinę gyvenamąją vietą arba ūkinės veiklos vykdymo vietą Lietuvos Respublikoje, savo vardu ir savo sąskaita, veikiantis kaip vartotojas arba verslininkas, jei pirkimo sandoris jiems nėra profesinio pobūdžio, perkantiems „Michelin“ padangas tik stacionariose parduotuvėse, kuriose prekiaujama „Michelin“ padangomis, esančiose Lietuvos Respublikoje (toliau – „Pardavimo vietos“);

 2. Akcijoje negali dalyvauti Organizatoriaus arba Koordinatoriaus darbuotojai ir atstovai, įskaitant Organizatoriaus arba Koordinatoriaus prekybos atstovus, taip pat šių asmenų šeimos nariai. Šeimos nariais laikomi: tiesiosios aukštutinės, žemutinės linijų giminaičiai, broliai ir seserys, sutuoktiniai, brolių ir seserų sutuoktiniai, sutuoktinių tėvai, artimieji giminaičiai ir įvaikiai;

 3. Asmuo, atitinkantis 2 skirsnio 1 punkte nurodytas sąlygas, ir norintis dalyvauti Akcijoje, Akcijos metu privalo:

  a. vykstant SPECIALIAJAI AKCIJAI VASARA 2023 arba SPECIALIAJAI AKCIJAI ŽIEMA 2023, vieną kartą Pardavimo vietoje įsigyti bent 4 „Michelin“ padangų vienetus, t. y. 1 „Michelin“ padangų komplektą, kaip apibrėžta Taisyklių 1 skirsnio 6 punkte;

  b. vykstant SPECIALIAJAI AKCIJAI VASARA 2023 ar SPECIALIAJAI AKCIJAI ŽIEMA 2023 arba kol baigsis Akcijos prizų fondas, jeigu įvyksta anksčiau, registruotis www.promo.michelin.lt (toliau – „Tinklalapis“);

  c. registruodamasis pridėti ankstesniame a papunktyje minimą pirkinį ir b papunktyje minimą paslaugą patvirtinančios PVM sąskaitos faktūros ar čekio skenuotą kopiją arba nuotrauką (ir išsaugoti jų originalą ar kopiją iki Akcijos pabaigos), kuriuose nurodyta, kad vykstant SPECIALIAJAI AKCIJAI VASARA 2023 arba SPECIALIAI AKCIJAI ŽIEMA 2023 įsigytas bent 1 „Michelin“ padangų komplektas.

 4. Teisę dalyvauti Akcijoje suteikia tik vienkartinis 1 „Michelin“ padangų komplekto pirkimas, be to, kaip apibrėžta Taisyklėse, vienkartinis pirkimas reiškia, kad pirkimą patvirtina vienas čekis arba viena PVM sąskaita faktūra.

 5. Registruodamasis Tinklalapyje Akcijoje dalyvaujantis asmuo, toliau – „Dalyvis“, privalo:

  a. susipažinti su Taisyklėmis ir pavirtinti, kad sutinka su jų sąlygomis;

  b. sutikti, kad jo asmens duomenis tvarkytų duomenų valdytojas Akcijos vykdymo tikslams;

  c. pateikti šiuos duomenis:

  • Pardavimo vietos, kurioje buvo pirktos prekės, tipą (stacionari pardavimo vieta arba automobilių salonas),
  • Dalyvio vardą ir pavardę,
  • Dalyvio e. pašto adresą ir mobiliojo telefono numerį,
  • banko sąskaitos duomenis, t.y. banko pavadinimą, sąskaitos numerį IBAN formatu, SWIFT kodą;

  d. tinklalapyje pateikiama taikomąja programa atsiųsti Taisyklių 2 skirsnio 3a minimą pirkimą patvirtinančios sąskaitos faktūros ar čekio skenuotą kopiją. Organizatorius pažymi, kad Tinklalapio taikomoji programa turi techninę galimybę priimti šių formatų priedus: JPG, PNG, PDF, kurių dydis neviršija 5 MB. Taikomoji programa nepriima priedų, kurių dydis viršija 5 MB;

  e. pažymėjęs atitinkamą laukelį patvirtinti, kad Dalyvis yra įgaliotas nurodyti banko sąskaitos numerį, būtiną registruojantis dalyvauti Akcijoje, kad Organizatorius galėtų išduoti Prizą – Dalyvis yra nurodytos banko sąskaitos turėtojas arba yra įgaliotas jam atstovauti ar veikia pagal atitinkamą įgaliojimą ir Dalyvio nurodytas banko sąskaitos numeris yra tikras ir teisingas, o Organizatorius nėra atsakingas už kokias nors klaidas arba neatitikimus, kurių gali dėl to kilti, be to, Dalyviai, kurie Akcijoje dalyvauja kaip verslininkai, privalo patvirtinti, kad nurodytas banko sąskaitos numeris yra įmonės sąskaita.

 6. Organizatorius neatsako už Akcijoje dalyvaujančio asmens pateiktus neteisingus ar neišsamius asmens duomenis. Organizatorius taip pat neatsako už neteisingai Tinklalapyje užpildytas formas.

 7. Įsigijus 2 skirsnio 3 a-c punktuose bei 2 skirsnio 4 punkte minimą pirkinį, Akcijoje galima dalyvauti tik vieną kartą. Kitą kartą įsigijęs „Michelin“ padangas, kurios atitinka 2 skirsnio 4 a ir b punktuose bei 2 skirsnio 5 punkte nurodytas sąlygas, Dalyvis gali vėl dalyvauti Akcijoje. Todėl organizatorius informuoja, kad Dalyvis savo pirkimus gali registruoti Akcijai daugiausia 4 (keturis) kartus ir gauti daugiausiai 4 (keturis) prizus, jei nedeklaruoja didesnio skaičiaus nei penkių Michelin padangų pirkimų.

 8. Dalyvavimas Akcijoje yra savanoriškas ir reiškia pritarimą Taisyklių nuostatoms.

 9. Dalyvis diskvalifikuojamas ir šalinamas iš Akcijos, jeigu savo veiksmais pažeidžia Taisyklių nuostatas, gerus papročius arba visuomenės moralės principus. Tokiu atveju Dalyvis netenka ir teisės gauti prizą.

 10. Jeigu Organizatoriui arba Koordinatoriui kyla pagrįstų abejonių dėl pateikto čekio ar PVM sąskaitos faktūros tikrumo, Dalyvis gali būti pašalintas iš Akcijos ir netekti teisės gauti prizą.

3. KONKURSO NUOSTATAI IR PRIZAI

 1. Organizatorius numatė Programoje iš viso 200 (žodžiais: du šimtai) prizų – piniginių premijų, kurių vertė:

  a. įsigijus 1 komercinių automobilių „Michelin“ 15” dydžio padangų komplektą – 35 Eur (žodžiais: trisdešimt penki eurai);

  b. įsigijus 1 lengvųjų automobilių ir SUV „Michelin“ 16–17” dydžio padangų komplektą – 40 Eur (žodžiais: keturiasdešimt eurų);

  c. įsigijus 1 lengvųjų, komercinių automobilių ir SUV „Michelin“ 18” dydžio ar didesnių padangų komplektą – 65 Eur (žodžiais: šešiasdešimt penki eurai);

  – toliau – „Prizas“ arba kartu – „Prizai“. Tipas: tik „Cashback”.

  Akcija taikoma maksimaliai 16 padangų (4 komplektams)

 2. Prizus gauna Dalyviai, kurie kaip nurodyta Taisyklių 2 skirsnio 3 a-c punktuose, registravosi Tinklalapyje kol baigėsi ankstesniame 1 punkte nurodytas Prizų skaičius, jeigu toks įvykis įvyko iki registravimosi Akcijoje termino pabaigos.

 3. Asmenims, turintiems teisę gauti Prizą, Organizatorius praneša apie Prizą e. pašto žinute, kuri siunčiama Dalyviui registruojantis dalyvauti Akcijoje nurodytu e. pašto adresu, iki 2023 m. liepos 31 d. SPECIALIOSIOS AKCIJOS VASARA 2023 ir iki 2024 m. sausio 31 d. SPECIALIOSIOS AKCIJOS ŽIEMA 2023 atveju. Organizatorius pasilieka teisę Dalyviui apie Prizą papildomai pranešti telefonu, paskambinęs Dalyviui registruojantis dalyvauti Akcijoje nurodytu telefono numeriu. Organizatorius neatsako už Akcijoje dalyvaujančio asmens pateiktus neteisingus ar neišsamius asmens duomenis. Organizatorius taip pat neatsako už neteisingai Tinklalapyje užpildytas formas.

 4. Taip pat per ankstesniame 3 punkte nurodytą terminą Prizai išduodami Dalyviams, t. y. Premija išmokama pavedimu į Dalyvio banko sąskaitą, nurodytą registruojantis dalyvauti Akcijoje.

 5. Jeigu asmenys, kuriems skirtas Prizas, neįvykdo Taisyklėse numatytų sąlygų, netenka teisės gauti Prizą.

 6. Akcijoje numatyti Prizai nekeičiami į kitos rūšies prizus.

 7. Akcijos Dalyviai neturi teisės perleisti teisę gauti Prizą tretiesiems asmenims.

 8. Prizai išduodami Dalyviams Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo nustatyta tvarka.

 9. Organizatorius praneša, kad Akcijoje dalyvaujantys fiziniai asmenys, kurie yra vartotojai, atleidžiami nuo gyventojų pajamų mokesčio už Prizą, kaip nurodyta Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 40 punkte.

 10. Jei Programos dalyvis „Michelin“ padangų komplektą įsigytų kaip juridinio asmens atstovas, Akcijos metu gautam Prizui gyventojų pajamų mokesčio lengvata nebūtų taikoma. Tokiu atveju gautam Prizui būtų taikomos Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 4 ir 5 str. nuostatos.

4. SKUNDŲ TEIKIMO TVARKA

 1. Skundai dėl Akcijos eigos ir Prizų gali būti teikiami raštu, registruotuoju laišku Koordinatoriaus adresu per 14 dienų nuo skundo priežasties atsiradimo, prirašius „Specialioji akcija 2023 skundas“, arba e. pašto žinute, kuri siunčiama adresumichelin@artegence.pl, žinutės temoje nurodžius „Specialioji akcija 2023 skundas“.

 2. Skundus dėl Akcijos eigos gali teikti tik Akcijos dalyviai.

 3. Rašytiniame skunde būtina nurodyti: Dalyvio vardą ir pavardę, tikslų jo adresą korespondencijai gauti, aprašyti ir nurodyti skundo priežastį.

 4. Ankstesniame 1 punkte minimus skundus Organizatoriaus vardu ir naudai veikiantis Koordinatorius išnagrinėja per 30 dienų nuo jų įteikimo Koordinatoriui dienos.

 5. Dalyviui apie Organizatoriaus sprendimą pranešama registruotuoju laišku, siunčiamu Dalyvio skunde nurodytu adresu, arba atsakant į e. pašto žinutę su skundu per 7 dienas nuo skundo išnagrinėjimo dienos.

5. ASMENS DUOMENYS

 1. Dalyvių asmens duomenys, pateikti registruojantis dalyvauti Akcijoje, tvarkomi duomenų valdytojo, vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB ir remiantis Dalyvio suteiktu sutikimu Akcijos vykdymo reikmėms ir tikslams, įskaitant būtinybę pranešti apie Prizus, kuriuos Dalyviai turi teisę gauti Taisyklėse nurodyta tvarka, susisiekti, taip pat telefonu, su Dalyviu, kad būtų patikrintas „Michelin“ padangų pirkimas, susisiekti, taip pat telefonu, kad būtų patvirtinti registruojantis dalyvauti Akcijoje pateikti duomenys, būtini išduoti Prizus, bei išnagrinėti galimus skundus ir atsiskaityti su mokesčių administratoriumi – Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies a punktas.

 2. Dalyvių asmens duomenys taip pat gali būti tvarkomi siekiant teisėtų asmens duomenų valdytojo interesų, t. y. archyvavimo (įrodinėjimo) tikslams, siekiant išsaugoti informaciją, jeigu prireiktų įrodinėti teisinę reikšmę turinčius faktus, siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti galimus teisinius reikalavimus, siekiant tirti klientų pasitenkinimą ir įvertinti paslaugų kokybę, Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies f punkto tvarka.

 3. Siekiant įgyvendinti Dalyvio asmens duomenų tvarkymo tikslus, iš jo renkami šių kategorijų asmens duomenys:

  • vardas ir pavardė;
  • e. pašto adresas;
  • telefono numeris;
  • vykdomos ūkinės veiklos (įmonės) pavadinimas – jeigu Akcijoje dalyvauja Dalyviai, kurie yra verslininkai arba dirba ar atstovauja verslininkui (Taisyklių 2.1.c punktas);
  • kiti duomenys, nurodyti čekyje arba PVM sąskaitoje faktūroje (pvz., PVM mokėtojo kodas, vykdomos ūkinės veiklos adresas), kuriais patvirtinamas pirkimas, suteikiantis teisę dalyvauti Akcijoje;
  • banko sąskaitos duomenys.
 4. Dalyvis taip pat gali sutikti, kad registruojantis dalyvauti Akcijoje nurodytu e. pašto adresu būtų siunčiama komercinė informacija su „Michelin“ pasiūlymais.

 5. Asmens duomenų valdytojas yra „Michelin“, uždaroji akcinė bendrovė, kurios buveinė yra Olštyne, ul. Leonharda 9, 10-454 Olsztyn, registruota Olštyno m. apylinkės teismo tvarkomame Nacionalinio teismų registro Įmonių registre, JAR kodas 873572.

 6. Asmens duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys: e. paštoadresas: dataprivacy_EUC@michelin.com.

 7. Dalyvių asmens duomenys saugojami laikotarpį, kurį vykdoma Akcija, įskaitant laikotarpį, kuris būtinas išnagrinėti galimus skundus, arba kol Dalyvis pateikia prieštaravimą dėl su juo susijusių duomenų tvarkymo arba atšaukia sutikimą tvarkyti jo asmens duomenis.

 8. Dalyvis savo asmens duomenis dalyvauti Akcijoje pateikia laisva valia, bet juos pateikti yra būtina, jeigu norima dalyvauti Akcijoje, taip pat gauti Prizus, kuriuos gauti Dalyvis turi teisę Taisyklių nustatyta tvarka.

 9. Taip pat „Michelin“ praneša, kad Dalyvių asmens duomenys gali būti perduodami kitoms „Michelin“ grupės bendrovėms, laikantis grupėje galiojančių Privalomųjų korporacijos taisyklių, kurių nuostatų laikosi visos „Michelin“ grupės bendrovės. Be to, „Michelin“ praneša, kad Dalyvių asmens duomenys perduodami vadovaujantis atitinkama asmens duomenų tvarkymo perdavimo sutartimi rinkodaros agentūrai „Artegence Sp. z o.o.“, kurios buveinė yra Varšuvoje (ul. Wołoska 9a, 02-672 Warszawa) pirmiau nurodyta apimtimi ir tikslams. Perduodant tvarkyti asmens duomenis atsižvelgiama į būtinas saugos priemones.

 10. Asmens duomenys neperduodami Europos ekonominei erdvei nepriklausančioms valstybėms.

 11. „Michelin“ praneša apie šias Dalyvių teises, susijusias su jų duomenų tvarkymu:

  a. teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir gauti jų kopijas;

  b. teisę tikslinti (taisyti) savo duomenis;

  c. teisę ištrinti duomenis – jeigu Dalyvis mano, kad nėra pagrindo „Michelin“ tvarkyti jo duomenis;

  d. teisę apriboti tvarkymą – Dalyvis gali reikalauti, kad „Michelin“ apribotų duomenų tvarkymą, t. y. tik juos saugotų ar atliktų kitus su Dalyviu suderintus veiksmus, jeigu Dalyvis mano, kad „Michelin“ turimi duomenys yra neteisingi ar tvarkomi neturint teisėto pagrindo arba nenori, kad duomenys būtų ištrinti, nes jie būtini siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus arba pateikto prieštaravimo laiką;

  e. teisę į duomenų perkeliamumą, t. y. gauti iš „Michelin“ susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu Dalyvio asmens duomenis, pateiktus „Michelin“ dalyvaujant Akcijoje, taip pat nurodyti „Michelin“ persiųsti duomenis tiesiogiai Dalyvio nurodytam kitam subjektui, jeigu esama techninių galimybių;

  f. teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi – atsižvelgiant į ypatingą Dalyvio padėtį, nebent „Michelin“ įrodytų, kad duomenų tvarkymo pagrindai yra viršesni už Dalyvio teises arba duomenys „Michelin“ yra būtini siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus;

  g. teisę bet kuriuo metu atšaukti sutikimą, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui.

 12. Be to, „Michelin“ primena apie teisę pateikti skundą Asmens duomenų apsaugos inspekcijai arba kitai kompetentingai asmens duomenų apsaugos priežiūros institucijai, jeigu Dalyvis mano, kad su juo susijusių asmens duomenų tvarkymas pažeidžia įstatymus, įskaitant Bendrąjį asmens duomenų apsaugos reglamentą.

 13. Siekiant pasinaudoti savo teisėmis, prašome reikalavimą siųsti e. pašto adresu dataprivacy_EUC@michelin.com. „Michelin“ turi teisę imtis priemonių asmens tapatybei nustatyti prieš pradedamas įgyvendinti jo teises.

6. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Visus ginčus, kilusius dėl įsipareigojimų, susijusių su Akcija, nagrinėja atitinkamas teismingas bendrosios kompetencijos teismas.

 2. Akcijai bei teisėms ir pareigoms vertinti taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

 3. Atsiradus svarbiai priežasčiai, kuri suprantama kaip aplinkybės, kurių neįmanoma numatyti ir išvengti, ypač įvykus atsitiktiniams įvykiams, „Michelin“ pasilieka teisę keisti Taisykles, ypač keisti Akcijos laikotarpį, bet privalo gerbti Dalyvių įgytas teises, ir apie tai pranešti tinklalapyje ne vėliau nei prieš 3 dienas iki pakeitimų įsigaliojimo.

 4. Akcijos tvarką reglamentuoja tik Taisyklės ir galiojantys teisės aktai. Visa populiarinimo ir reklaminė medžiaga yra informacinio pobūdžio.

 5. Su Taisyklėmis galima susipažinti Akcijos laikotarpį Koordinatoriaus – „Artegence Sp. z o.o.“, ul. Wołoska 42, 02-583 Warszawa, buveinėje ir pas Organizatorių – „Michelin Polska“, uždaroji akcinė bendrovė, Prekybos direkcijoje Varšuvoje, ul. Domaniewska 28, 02-672 Warszawa, bei Tinklalapyje